KOOPERACE PŘES HRANICE

Spolupráce se zahraničím

ACCORD

Program ACCORD vychází z potřeb plnění Akčního plánu Evropské komise a je zaměřen na vytvoření srovnatelné úrovně jednotlivých aspektů dárcovství a transplantací v členských zemích. Respektuje různé priority účastníků a je rozdělen na dílčí pracovní skupiny. V první z nich spolupracuje Nizozemsko s Maďarskem a další účastníci na posílení jakosti a bezpečnosti v odběrové chirurgii, druhou tvoří Francie, Bulharsko a další subjekty a je zaměřena na zlepšení organizace odběru orgánů. Třetí skupinu vede Itálie, s níž spolupracují Malta, Litva, Kypr a Česká republika, a zde je hlavním cílem vytvoření systému akreditace a auditování transplantačních center.

DOPKI – (Improving the Knowledge and Practices in Organ Donation)

DOPKI je jedním z projektů financovaných Evropskou komisí v rámci programu e-TEN. K práci na tomto projektu se v roce 2006 sdružilo celkem 12 organizací a institucí, které usilují o zvýšení celkové úrovně znalostí a praktických dovedností v oblasti transplantační medicíny. Vedením celého projektu byla pověřena španělská Národní transplantační organizace. Základní snahou je zavedení některých organizačních prvků tzv. španělského modelu, díky kterému má Španělsko naprosto bezkonkureční postavení v počtu transplantací v celosvětovém měřítku. KST je jedním ze zakládajících partnerů tohoto projektu, na němž se také v omezené míře účastní i Fakultní nemocnice v Praze Motole a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
www.dopki.eu

OEO – (European Organ Exchange Organizations)

EOEO byla založena koordinačními autoritami deseti evropských států a svůj program vyjádřila ve společné Dohodě přijaté v roce 2004 v portugalském Cascais. Jejími členy jsou transplantační organizace Maďarska, Francie, Polska, Španělska, Švýcarska, Itálie, Spojeného království a Portugalska, včetně nadnárodních Scandiatransplantu a Eurotransplantu. KST je členem od roku 2006. EOEO usiluje o prosazování vysokých standardů kvality, bezpečnosti a dohledatelnosti při získávání a výměně orgánů k transplantaci.

EUROCET – (European Registry on Organs, Cells and Tissues)

EUROCET je projekt z programu e-TEN Evropské komise, na němž se účastní 20 organizací z celkem 12 evropských států. Cílem projektu je sjednocení transplantační terminologie a metodologie, aby mohla být vytvořena jednotná evropská databáze, v níž by se společně shromažďovaly, zpracovávaly a využívaly informace o medicínských, klinických a demografických aspektech dárcoství a transplantací. Vytvoření takové panevropské databáze, její průběžné doplňování a využití přispěje k lepšímu využití potenciálu transplantační medicíny ve všech zúčastněných zemích. KST je partnerem projektu EUROCET od 1. září 2005.
www.eurocet.org

ETN – (European Transplant Network)

Iniciativa ETN byla založena v roce 2004 jako výsledek Pražské deklarace ministrů zdravotnictví některých starých a přistupujících zemí EU. V současné době je sídlo ETN v Římě. Hlavním cílem ETN je užší spolupráce v transplantační medicíně, předávání zkušeností a pomoc zemím, v nichž je transplantační program méně rozvinutý. Členské země mohou využívat služeb společného koordinačního dispečinku pod názvem Gate to Europe. KST má v rámci členství v ETN uzavřeny dohody o užší spolupráci s partnerskými organizacemi v Polsku, Maďarsku a Itálii. Členy ETN jsou: Česká republika, Estonsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Řecko a Slovensko. Ke spolupráci s ETN se hlásí i Rada Evropy a WHO, naopak některé ze zakládajících států svou aktivitu po vstupu do EU výrazně omezily.

MODE – Mutual Organ Donation and Transplantation Exchanges: Improving and developing cadaveric organ donation and transplantation programs

Evropská komise přijala Akční plán pro dárcovství a transplantace orgánů, který si klade za hlavní cíl posílit spolupráci mezi členskými zeměmi. Projekt MODE je zaměřen na revizi nejlepších praxí v oblasti dárcovství a transplantací v jednotlilvých zemích a jejich představení ostatním státům tak, aby mohly tyto modely využít ke zvýšení úrovně své transplantační medicíny. KST provedlo analýzu slabých a silných stránek transplantační medicíny v partnerských zemích a zorganizovalo sérii návštěv s cílem vysvětlit konkrétní nejlepší praxe, sdílet know-how a předat zkušenosti mezi partnery.

FOEDUS – Facilitating Exchange of Organs Donated in EU Member States

FOEDUS se specializuje na zprostředkování výměny orgánů, které se z nejrůznějších důvodů (neshoda v krevní skupině, velikostní nepoměr, protilátky…) nepodaří transplantovat příjemci v zemi původu. Dříve byly takovéto orgány nevyužity, případně jejich nabídky do zahraničí byly ojedinělé a náhodné. FOEDUS vytvořil počítačovou platformu, která tyto orgány systematicky nabízí přímo národním koordinátorům, kteří mají přehled o čekacích listinách a potřebách transplantcenter.

IRODAT – International Database of Organ Donation and Transplantation

Celoevropský program, který je v běhu nepřetržitě již od roku 1996. Jeho smyslem je sběr a registrace dat o dárcovství a transplantacích z celého světa. Obsahuje za každou zemi aktuální údaje o počtech zemřelých a živých dárců, o darovaných a transplantovaných orgánech. Centrální monitorovací jednotka KST je odpovědná za vedení národních statistik v ČR.

SAT – South Alliance for Transplants

Mezinárodní asociace transplantačních kompetentních autorit, kterou založilo Španělsko, Francie a Itálie za účelem prohloubení spolupráce v oblasti darování a transplantací. Zakladatelé postupně přizvali ke spolupráci další země, s nimiž úžeji spolupracují v rámci svých národních programů, Portugalsko, Švýcarsko a Česká Republika, a které získaly prozatím statut pozorovatelů. SAT sdružuje země s celkovou populací 200 milionů a zároveň s nejvyšším podílem dárců v přepočtu na milion obyvatel, což znamená, že v obou těchto ukazatelích předstihl sdružení Eurotransplant. Účast KST je v souladu s jeho povinností zajišťovat mezinárodní výměnu orgánů k transplantaci.

BSA (Black Sea Area)

V roce 2011 zahájil v Kišiněvu v Moldávii Evropský direktorát pro kvalitu léčiv a zdravotní péče Rady Evropy projekt zaměřený na zvýšení úrovně dárcovství a transplantací v zemích, které obklopují Černé moře. Na straně organizátorů Radu Evropy zastupovaly Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie a Česká republika. Podpora byla rozdělena do několika oblastí, jako je klinická praxe, organizování procesů, transplantační legislativa a financování. Česká republika a Francie byly odpovědné za poslední část, ČR konkrétně za transplantační legislativu.

Bělorusko

Podobná aktivita byla zahájena na konci roku 2015 s cílem zlepšit v Bělorusku proces darování a transplantace a přiblížit ho ke standardům zavedeným v ostatních evropských zemích. KST bylo nominováno k účasti ve dvou ze tří pracovních okruhů a je odpovědné za harmonizaci běloruské transplantační legislativy a za nastavení systému pravidelných auditů transplantačních center.

Jsme tu pro vás