NROD

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Podle zákona (č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání) se v České republice uplatňuje princip předpokládaného souhlasu, tzn. potencionálním dárcem orgánů a tkání se po smrti může stát kdokoliv. Výjimkou jsou osoby, které za svého života vyjádřily jednoznačný písemný nesouhlas s dárcovstvím. Pro evidenci těchto osob byl Ministerstvem zdravotnictví zřízen Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (NROD), který je spravován Ústavem zdravotnických informací ČR (ÚZIS ČR).

Vyjadřovaný nesouhlas musí obsahovat některé nezbytné náležitosti a zákonem dané údaje. Pro sepsání nesouhlasu byl vytvořen jednoduchý formulář, který obsahuje:

  • údaje o osobě nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů
  • údaje o rozsahu nesouhlasu (formou zaškrtávacích políček)
  • případné následné zrušení již dříve vysloveného nesouhlasu
  • údaje o případném zákonném zástupci ( v případě nezletilých či právně nezpůsobilých osob)
  • místo, datum, čas a podpis nesouhlasící osoby

Formulář Vyjádření nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů lze vyplnit buď přímo osobou nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů mimo zdravotnické zařízení (ke stažení na www.nrod.cz ) nebo ve zdravotnickém zařízení za pomoci ošetřujícího lékaře. K zápisu je potřeba úředně ověřit podpis osoby nesouhlasící s odběrem tkání a orgánů nebo jejího zákonného zástupce. Úřední ověření podpisu potvrzuje, že formulář vyplnila skutečně uvedená osoba.

Druhou možností je vyplnění formuláře ve zdravotnickém zařízení u ošetřujícího lékaře. V tomto případě se ve formuláři uvádějí i údaje o daném zdravotnickém zařízení, o ošetřujícím lékaři a jednom svědkovi. V situaci, kdy není osoba nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů sama schopna se s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat, je ve formuláři uváděn druhý svědek. Není nutný úředně ověřený podpis nesouhlasící osoby, či lékaře a svědků.

Zřízený registr naplňuje úkoly vyplývající z transplantačního zákona a umožňuje vyjít vstříc zásadním odpůrcům darování tkání či orgánů tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti.

Pokud se u pacienta, u kterého se s ohledem na jeho zdravotní stav předpokládá smrt, uvažuje o možnosti odběru tkání nebo orgánů, ověří se nejprve jeho osobní údaje v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  • Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání
  • Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
  • Věstník MZ č. 10/2004

Jsme tu pro vás