Časté dotazy

Jsme tu pro vás

Kontaktujte nás

Jak se k nám dostanete?

Adresa

Ruská 85
100 00 Praha 10

Koordinační telefony

IČO

71180397

Identifikátor datové schránky

ccgj4ai

Napište nám, ozveme se Vám obratem

GDPR

10 + 11 =

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Přemysl Frýda

fryda@kst.cz

736 623 604

Časté dotazy

Který orgán se transplantuje nejčastěji a který nejméně?
Stejně jako ve světě se u nás nejčastěji transplantují ledviny. Jedná se o párový orgán.Jeden dárce může zlepšit kvalitu života dvěma nemocným lidem. Nejméně je transplantací plic.
Jak dlouho čekají pacienti na transplantaci (“kolik lidí je přede mnou“)?
Čekací doba výrazně závisí na tom, zda je k dispozici vhodný dárce. U žijících dárců lze transplantaci časově uzpůsobit. U kadaverózních (zemřelých) dárců je doba čekání různá, od několika málo dnů až po několik let, není možné ji odhadnout. Výběr vhodného čekatele nezávisí pouze na době čekání, ale především na medicínských kritériích, například na krevní skupině, naléhavosti transplantace, imunologických parametrech, váhovém a velikostním poměru mezi dárcem a příjemcem.
Jak si může čekatel na transplantaci ledviny ověřit, zda je zapsán na čekací listině?
Čekatel na transplantaci ledviny je v nejčastějším kontaktu s ošetřujícím lékařem na dialýze, kam pacient dochází. Ten čekatele informuje o změnách a jejich důvodech na čekací listině (dočasné vyřazení, opětovné zařazení, trvalé vyřazení).
Dále se čekatel může obrátit i na odborného lékaře v transplantačním centru, které bude transplantaci provádět. Další možností je dotaz přímo na Koordinační středisko transplantací, které čekací listiny spravuje. Lze tak učinit buď osobně nebo písemně (v tomto případě bude odpověď doručena formou doporučeného dopisu do vlastních rukou) na adrese:

Koordinační středisko transplantací
Ruská 85
100 00 Praha 10

Vzhledem k tomu, že musí být zachována ochrana osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou podle zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů) a zákona č. 20/1966 Sb. (zdravotní dokumentace), lze poskytnout údaje o stavu zařazení na čekací listině pouze osobě, které se toto zařazení týká (nebo jejímu zákonnému zástupci).

Jaké jsou výhody transplantace ledvin oproti dialýze?
Dialyzační léčení nahrazuje funkci ledvin jen z části: odstraňování katabolitů je neúplné a navíc není nahrazena funkce ledvin ve smyslu tvorby některých významných hormonů. Transplantovaná ledvina nahradí funkce ledvin podstatně lépe, kvalita života je vyšší.
Z ekonomického hlediska je transplantace méně náročná, než dlouhodobá dialýza.
Pokud daruji orgán, náleží mi finanční odměna?
Legislativa České Republiky zakazuje obchodování s tkáněmi a orgány pro transplantaci. Možná je finanční kompenzace rodinám zemřelého dárce, konkrétně se vyplácí příspěvek na pohřebné 5 tisíc Kč a pojišťovna příjemce transplantovaného orgánu hradí dopravu těla z místa pitvy do místa pohřbu. Žijící dárci mají nárok na náhradu výdajů a ušlého výdělku.
Lze vyhledat totožnost dárce, od kterého byl orgán získán?
Nelze. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni zachovat anonymitu dárce tkání a orgánů vůči příjemci.
Mohou být na území ČR odebrány orgány cizinci?
Ano, cizinci se mohou stát dárci orgánů za stejných podmínek jako občané ČR. Obecně platí, že se zkoumá, zda cizinec nevyslovil za svého života nesouhlas s darováním k transplantaci. Tato skutečnost se ověřuje v českém registru a ve spolupráci s pověřeným orgánem dané země také v registru zahraničním. Pokud tomu tak není, hledá se kontakt na osoby blízké, aby se jim sdělila možnost odběru. Při ověřování eventuální registrace a hledání kontaktu na osobu blízkou postupuje transplantační centrum ve spolupráci s KST.
Mohou být v případě úmrtí v zahraničí odebrány orgány českému občanovi?
Jednotlivé státy mají svou specifickou právní úpravu transplantací. Základním kritériem je to, zda v dané zemi platí zásada předpokládaného souhlasu s darováním orgánů ( jako v ČR, SR, Rakousku, Francii …) nebo předpokládaného nesouhlasu ( Holandsko, Německo, Švédsko…), případně jiná úprava ( např. první prohlášení vůle v některých státech USA, rozhodující souhlas rodiny či ambasády atd. ).Obecně však nelze odběr tkání nebo orgánů v případě úmrtí českého občana v cizině vyloučit.
JEDNOTLIVÁ CENTRA

Transplantační centra

TC IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4 – Krč

TC MOTOL

Fakultní nemocnice Motol
V úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

TC HRADEC KRÁLOVÉ

Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

TC BRNO

CKTCH (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie)
Pekařská 53
656 91 Brno

TC PLZEŇ

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín

TC OLOMOUC

Fakultní nemocnice v Olomouci
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

TC OSTRAVA

Fakultní nemocnice s poliklinikou
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava – Poruba

Tkáňová zařízení

Přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk

Mapa nefrologických pracovišť

Mapa

Odborné společnosti

Česká transplantační společnost – ČTS

Společnost pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J.E.Purkyně – SOT

Zahraniční kontakty

Kontakty

Pro média

Logo ke stažení
Fotografie ke stažení

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

JUDr. Přemysl Frýda

náš

Etický kodex

PREAMBULE

Účelem tohoto kodexu je stanovit žádoucí standardy morálky a chování zaměstnanců KST jako zaměstnanců organizační složky státu. Etické normy v něm obsažené navazují na normy právní a jdou nad rámec obecně závazných požadavků vyplývajících z právního řádu.

 

ČLÁNEK I

POSLÁNÍ KST

(1) Koordinační středisko transplantací (KST) je transparentní a nezávislou institucí zřízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

(2) Posláním KST je zajišťovat a koordinovat transplantace v souladu s poznatky moderní medicíny, etiky a práva.

(3) Cílem činnosti týmu KST je maximální měrou přispět ke zlepšení kvality nebo k záchraně života pacientů v transplantačních programech.

 

ČLÁNEK II

OBECNÉ ZÁSADY

(1) Práce v KST je specifickým posláním při zajišťování zdravotnické péče a vyžaduje profesionálně i lidsky zdatné zaměstnance, kteří vědomě respektují vnitřní etické hodnoty a pomáhají budovat a posilovat pozitivní obraz KST.

(2) Zaměstnanec KST vykonává svou práci ve shodě se zákony a dalšími právními předpisy ČR a vnitřními normami KST, přičemž dodržuje etiku, nezávislost, odpovědnost a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám, s nimiž přichází při výkonu své práce přímo či zprostředkovaně do styku.

 

ČLÁNEK III

VÝKON PRÁCE

(1) Zaměstnanec KST své pracovní činnosti vykonává na vysoké odborné úrovni. Při rozhodování v souvislosti s koordinací transplantací a alokací orgánů pracuje s maximální mírou slušnosti, ochoty a bez jakýchkoli předsudků rasových, národnostních, náboženských, politických nebo jiných.

(2) V pracovní době se zaměstnanec KST věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě a iniciativně. Úroveň svých odborných znalostí a profesních zkušeností si iniciativně prohlubuje.

(3) Zaměstnanec KST usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívaní finančních a materiálních zdrojů, které mu byly svěřeny.

(4) V případě, že by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu na majetku KST, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

(5) Zaměstnanec KST nevyužívá informace získané při výkonu zaměstnání k zajištění jakékoliv výhody pro sebe, svou rodinu, blízké a příbuzné osoby.

(6) Zaměstnanec KST se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje, a i v mimopracovní době vystupuje tak, aby nesnižoval důvěru v KST v očích veřejnosti.

 

ČLÁNEK IV

VNITŘNÍ VZTAHY

(1) Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci KST v pracovním týmu atmosféru spolupráce a důvěry. Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní kolegiální spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně.

(2) Vedoucí zaměstnanci KST uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle odvedené práce. Jsou si vědomi nezbytnosti dobře připraveného a kvalifikovaného pracovního potenciálu a umožňují zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených pracovníků a na jejich plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu.

 

ČLÁNEK V

KORUPCE

(1) Zaměstnanec KST nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s ním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Benefity poskytované zaměstnanci KST zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnanec KST jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

(3) Zaměstnanec KST se vyvaruje vztahu vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec KST dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec KST povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec KST postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec KST svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

 

ČLÁNEK VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tento Etický kodex je pro zaměstnance závazný jako součást souboru vnitřních norem KST.

(2) KST bude vhodným způsobem informovat odbornou i laickou veřejnost o existenci těchto standardů a o možnosti jejich plnění od zaměstnanců KST nekompromisně vyžadovat.

(3) Tento kodex vychází z platného znění Etického kodexu České lékařské komory a z Kodexu etiky úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který schválila vláda ČR dne 9. 5. 2012.

(4) Tento Etický kodex je přílohou Organizačního řádu KST.

 

Praha, 31. října 2014

Jsme tu pro vás