FAQ

Časté dotazy

Který orgán se transplantuje nejčastěji a který nejméně?
Stejně jako ve světě se u nás nejčastěji transplantují ledviny. Jedná se o párový orgán.Jeden dárce může zlepšit kvalitu života dvěma nemocným lidem. Nejméně je transplantací plic.
Jak dlouho čekají pacienti na transplantaci (“kolik lidí je přede mnou“)?
Čekací doba výrazně závisí na tom, zda je k dispozici vhodný dárce. U žijících dárců lze transplantaci časově uzpůsobit. U kadaverózních (zemřelých) dárců je doba čekání různá, od několika málo dnů až po několik let, není možné ji odhadnout. Výběr vhodného čekatele nezávisí pouze na době čekání, ale především na medicínských kritériích, například na krevní skupině, naléhavosti transplantace, imunologických parametrech, váhovém a velikostním poměru mezi dárcem a příjemcem.
Jak si může čekatel na transplantaci ledviny ověřit, zda je zapsán na čekací listině?
Čekatel na transplantaci ledviny je v nejčastějším kontaktu s ošetřujícím lékařem na dialýze, kam pacient dochází. Ten čekatele informuje o změnách a jejich důvodech na čekací listině (dočasné vyřazení, opětovné zařazení, trvalé vyřazení).
Dále se čekatel může obrátit i na odborného lékaře v transplantačním centru, které bude transplantaci provádět. Další možností je dotaz přímo na Koordinační středisko transplantací, které čekací listiny spravuje. Lze tak učinit buď osobně nebo písemně (v tomto případě bude odpověď doručena formou doporučeného dopisu do vlastních rukou) na adrese:

Koordinační středisko transplantací
Ruská 85
100 00 Praha 10

Vzhledem k tomu, že musí být zachována ochrana osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou podle zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů) a zákona č. 20/1966 Sb. (zdravotní dokumentace), lze poskytnout údaje o stavu zařazení na čekací listině pouze osobě, které se toto zařazení týká (nebo jejímu zákonnému zástupci).

Jaké jsou výhody transplantace ledvin oproti dialýze?
Dialyzační léčení nahrazuje funkci ledvin jen z části: odstraňování katabolitů je neúplné a navíc není nahrazena funkce ledvin ve smyslu tvorby některých významných hormonů. Transplantovaná ledvina nahradí funkce ledvin podstatně lépe, kvalita života je vyšší.
Z ekonomického hlediska je transplantace méně náročná, než dlouhodobá dialýza.
Pokud daruji orgán, náleží mi finanční odměna?
Legislativa České Republiky zakazuje obchodování s tkáněmi a orgány pro transplantaci. Možná je finanční kompenzace rodinám zemřelého dárce, konkrétně se vyplácí příspěvek na pohřebné 5 tisíc Kč a pojišťovna příjemce transplantovaného orgánu hradí dopravu těla z místa pitvy do místa pohřbu. Žijící dárci mají nárok na náhradu výdajů a ušlého výdělku.
Lze vyhledat totožnost dárce, od kterého byl orgán získán?
Nelze. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni zachovat anonymitu dárce tkání a orgánů vůči příjemci.
Mohou být na území ČR odebrány orgány cizinci?
Ano, cizinci se mohou stát dárci orgánů za stejných podmínek jako občané ČR. Obecně platí, že se zkoumá, zda cizinec nevyslovil za svého života nesouhlas s darováním k transplantaci. Tato skutečnost se ověřuje v českém registru a ve spolupráci s pověřeným orgánem dané země také v registru zahraničním. Pokud tomu tak není, hledá se kontakt na osoby blízké, aby se jim sdělila možnost odběru. Při ověřování eventuální registrace a hledání kontaktu na osobu blízkou postupuje transplantační centrum ve spolupráci s KST.
Mohou být v případě úmrtí v zahraničí odebrány orgány českému občanovi?
Jednotlivé státy mají svou specifickou právní úpravu transplantací. Základním kritériem je to, zda v dané zemi platí zásada předpokládaného souhlasu s darováním orgánů ( jako v ČR, SR, Rakousku, Francii …) nebo předpokládaného nesouhlasu ( Holandsko, Německo, Švédsko…), případně jiná úprava ( např. první prohlášení vůle v některých státech USA, rozhodující souhlas rodiny či ambasády atd. ).Obecně však nelze odběr tkání nebo orgánů v případě úmrtí českého občana v cizině vyloučit.

Jsme tu pro vás