náš

Etický kodex

PREAMBULE

Účelem tohoto kodexu je stanovit žádoucí standardy morálky a chování zaměstnanců KST jako zaměstnanců organizační složky státu. Etické normy v něm obsažené navazují na normy právní a jdou nad rámec obecně závazných požadavků vyplývajících z právního řádu.

 

ČLÁNEK I

POSLÁNÍ KST

(1) Koordinační středisko transplantací (KST) je transparentní a nezávislou institucí zřízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

(2) Posláním KST je zajišťovat a koordinovat transplantace v souladu s poznatky moderní medicíny, etiky a práva.

(3) Cílem činnosti týmu KST je maximální měrou přispět ke zlepšení kvality nebo k záchraně života pacientů v transplantačních programech.

 

ČLÁNEK II

OBECNÉ ZÁSADY

(1) Práce v KST je specifickým posláním při zajišťování zdravotnické péče a vyžaduje profesionálně i lidsky zdatné zaměstnance, kteří vědomě respektují vnitřní etické hodnoty a pomáhají budovat a posilovat pozitivní obraz KST.

(2) Zaměstnanec KST vykonává svou práci ve shodě se zákony a dalšími právními předpisy ČR a vnitřními normami KST, přičemž dodržuje etiku, nezávislost, odpovědnost a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám, s nimiž přichází při výkonu své práce přímo či zprostředkovaně do styku.

 

ČLÁNEK III

VÝKON PRÁCE

(1) Zaměstnanec KST své pracovní činnosti vykonává na vysoké odborné úrovni. Při rozhodování v souvislosti s koordinací transplantací a alokací orgánů pracuje s maximální mírou slušnosti, ochoty a bez jakýchkoli předsudků rasových, národnostních, náboženských, politických nebo jiných.

(2) V pracovní době se zaměstnanec KST věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě a iniciativně. Úroveň svých odborných znalostí a profesních zkušeností si iniciativně prohlubuje.

(3) Zaměstnanec KST usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívaní finančních a materiálních zdrojů, které mu byly svěřeny.

(4) V případě, že by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu na majetku KST, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

(5) Zaměstnanec KST nevyužívá informace získané při výkonu zaměstnání k zajištění jakékoliv výhody pro sebe, svou rodinu, blízké a příbuzné osoby.

(6) Zaměstnanec KST se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje, a i v mimopracovní době vystupuje tak, aby nesnižoval důvěru v KST v očích veřejnosti.

 

ČLÁNEK IV

VNITŘNÍ VZTAHY

(1) Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci KST v pracovním týmu atmosféru spolupráce a důvěry. Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní kolegiální spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně.

(2) Vedoucí zaměstnanci KST uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle odvedené práce. Jsou si vědomi nezbytnosti dobře připraveného a kvalifikovaného pracovního potenciálu a umožňují zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených pracovníků a na jejich plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu.

 

ČLÁNEK V

KORUPCE

(1) Zaměstnanec KST nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s ním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Benefity poskytované zaměstnanci KST zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnanec KST jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

(3) Zaměstnanec KST se vyvaruje vztahu vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec KST dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec KST povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec KST postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec KST svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

 

ČLÁNEK VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tento Etický kodex je pro zaměstnance závazný jako součást souboru vnitřních norem KST.

(2) KST bude vhodným způsobem informovat odbornou i laickou veřejnost o existenci těchto standardů a o možnosti jejich plnění od zaměstnanců KST nekompromisně vyžadovat.

(3) Tento kodex vychází z platného znění Etického kodexu České lékařské komory a z Kodexu etiky úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který schválila vláda ČR dne 9. 5. 2012.

(4) Tento Etický kodex je přílohou Organizačního řádu KST.

 

Praha, 31. října 2014

Jsme tu pro vás