Zemřel pan profesor MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.

Dne 8.12.2023 zemřel ve věku 81 let výborný cévní chirurg kardiochirurg transplantační chirurg, přednosta II. Chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie Všeobecné nemocnice a 1.LF UK v Praze, pan profesor MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.

Pan profesor Ivan Vaněk byl známý především jako chirurg, vědec inovátor, hledající nové věci, ale byl také lékař, pro kterého byl pacient vždy na prvním místě a  výborný učitel, který vždy zdůrazňoval studentům a mladým lékařům „poslouchej pacienta on ti říká diagnózu“.

Pan profesor se narodil 26.6.1942 v Praze. Na Fakultě všeobecného lékařství, dnešní 1.LF UK promoval v roce 1966. Po promoci nastoupil na chirurgickém oddělení Krajské nemocnice v Ústí nad Labem a pracoval tam do roku 1969. Po konkurzu v roce 1969 byl přijat do IKEMU kde působil do roku 1992 na Klinice Kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEM. Kromě plného rozsahu kardiovaskulární chirurgie absolvoval pětiletou přípravu na transplantaci jater a od roku 1980 experimentální příprava transplantace srdce a následně se podílel i na klinické realizaci transplantací srdce od roku 1984. Připravoval experimentální transplantace pankreatu a následně i s týmem provedl první transplantaci pankreatu u nás. Podílel se na vypracování taktiky a techniky multiorgánového odběru orgánů pro naši republiku. Tématem jeho kandidátské disertační práce bylo: Prokrvení kostní tkáně a jeho význam pro léčení chronické osteomyelitidy. Praha ČSAV, 1975. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1986 na téma: Chirurgická problematika transplantace slinivky břišní. Atestoval z oboru chirurgie I. stupně v roce 1969, atestační zkoušku z chirurgie II. stupně absolvoval v roce 1974, dále pak z cévní chirurgie v roce 1984 a kardiochirurgie 1987. Docentem pro obor chirurgie byl habilitován v roce 1989 a o deset let později jmenován profesorem.

Na 1.LF přišel v roce 1992, nejprve jako docent a externí učitel I. Chirurgické kliniky, kde byl současně vedoucím oddělení kardiovaskulární chirurgie. Po restrukturalizaci Všeobecné fakultní nemocnice v roce 1995, působil ve funkcí primáře na II.chirurgické klinice do roku 1997 a od roku 1998 do roku 2002 byl přednostou II.chirurgické kliniky- kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN a zásadním způsobem se zasloužil o její přestavbu na moderní špičkové kardiovaskulární chirurgické pracoviště. Po odchodu z čela kliniky se nejprve na 2 roky vrátil do IKEMu (2004-2006), poté vedl Oddělení kardiovaskulární chirurgie 2. LF a FN Motol. Od roku 2009 působil jako profesor chirurgické kliniky 3. LF. Ve své praxi se zaměřil na kardiovaskulární a transplantační chirurgii a patří mezi jejich nejuznávanější představitele nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 1983 se svým týmem jako první ve východní Evropě transplantoval slinivku břišní.

Navštívil řadu světových pracovišť a absolvoval dlouhodobé stáže, roční pobyt v USA Oschner Hospital, New Orleans a Dánsko Komun hospitál, Kodaň. Byl členem řady odborných společností, Evropean Society for Organ Transplantation, Evropean Association for Cardio-Thoracic Surgery, čestný člen národní Společnosti kardiovaskulární chirurgie, členem vědecké rady 1.LF UK, člen redakční rady časopisu Cor et Vasa. Byl autorem více než 500 přednášek doma i v zahraničí, autorem řady výukových filmů a učebních textů, autor 3 monografií a 5 kapitol v monografiích, podílel se na 13 výzkumných úkolech a grantech.

Na pana profesora Vaňka si často vzpomenete, kdo jste ho znali i díky jeho osobitému humoru a trefnému pojmenování situací, a řešení problémů.

Vážený pane profesore, nikdy na Vás nezapomeneme. Čest Vaší památce.

Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. FICS. – II.chirurgická klinika – Kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze

 

Prof.MUDr. Ivan Vaněk DrSc.na operačním sále. Schéma napojení transplantátu – slinivky břišní.